Detail služby

Města a obce

Pojistnou ochranu pro pojištění měst a obcí stavíme vždy na jejich potřebách. Zastupitelům obcí pomáháme řešit speciální pojistnou ochranu obecních majetků.

nezávazně poptat
Pojištění budov, nebytových prostorů, ostatních staveb (oplocení, chodníky, techn. zařízení), vlastní stavební součásti proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění vybavení a zařízení firmy proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Toto pojištění kryje škody způsobené na elektronických zařízeních, strojích a strojních zařízeních např. chybnou konstrukcí, přetlakem nebo podtlakem páry, vniknutím cizího tělesa, pádem stroje, zkratem, nárazem stroje, nesprávnou obsluhou.
Pojištění které kryje škodu na ceninách ať už hotovost nebo stravenky, jízdenky, dálniční známky atd. Mezi hlavní pojištěná rizika patří nejen škoda způsobená odcizením, ale i živelnou škodou případně vandalem.
Ochrana pro případ poškození nebo zničení požárem nebo vichřicí, krupobitím, možnost dalších připojištění (náklady na vytěžení, zalesnění,…).
Povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při újmě vzniklé v důsledku dopravních nehod vozidla, které způsobilo škodu.
Chrání Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení vozidla, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení Vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle.
Většina pojišťoven poskytuje základní asistenční služby k povinnému nebo havarijnímu pojištění. Další volbou je dopojištění asistenčních služeb – ty pak mohou krýt např. nonstop dispečink včetně̌ telefonického nebo osobního poradenství na místě̌ nehody, příjezd a odjezd vozidla asistenční služby s mechanikem, vyproštění vozidla včetně nákladu.
Pojištění, kterými si můžete rozšířit krytí svého vozidla – např. Pojištění skel, náhradního vozidla, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel, poškození vozidla zvířetem, živelní pojištění, pojištění nezaviněné nehody.
Jedna pojistná smlouva pro všechna vozidla, individuální nastavení pojistného v závislosti na velikosti flotily a škodní historii, vysoké limity pojistné ochrany.
Toto pojištění má za úkol ochránit Vás před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, při škodě na majetku.
Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem (využijí např. školní jídelny).
Pro starostu, místostarosty, radu a zastupitelstvo a kryje naprostou většinu nedbalostních porušení povinností vyplývajících z funkce pojistitele. Zahrnuje i překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění.
Pro starostu, místostarosty, radu a zastupitelstvo a kryje naprostou většinu nedbalostních porušení povinností vyplývajících z funkce pojistitele. Zahrnuje i překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění.
Pojištění pro pojistnou ochranu členů sdružení dobrovolných hasičů a záchranných sborů, které kryjí především škody na zdraví a škody z odpovědnosti způsobené při zásazích i sportovní činnosti.