Detail služby

Lékaři a zdravotnická zařízení

Nabízíme možnost sjednání pojištění s širokým rozsahem pojistného krytí, a to pro všechny druhy zdravotnických zařízení (ambulance, sdružená zařízení zdravotní péče, nemocnice, lékárny).

nezávazně poptat
Pojištění budov, nebytových prostorů, ostatních staveb (oplocení, chodníky, techn. zařízení), vlastní stavební součásti proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění vybavení a zařízení ordinace, nemocnice, lékarny apod. proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění zásob léků, léčiv atd. proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Toto pojištění kryje škody způsobené na elektronických zařízeních, strojích a strojních zařízeních např. chybnou konstrukcí, přetlakem nebo podtlakem páry, vniknutím cizího tělesa, pádem stroje, zkratem, nárazem stroje, nesprávnou obsluhou pojištěného nebo jeho zaměstnance, atd.
Když Vaše ordinace, nemocnice, lékárna apod. musí být uzavřena z důvodu havárie, krádeže či úředního zásahu, fixní platby jako například nájem, energie, leasing aj. musíte i tak stále hradit. Toto pojištění slouží ke krytí jak fixních nákladů, tak ušlého výdělku.
Toto pojištění má za úkol ochránit Vás před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, při škodě na majetku – uklouznutí na chodbě nemocnice, odcizení oblečení z čekárny apod.
Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem.
Odpovědnost související přímo s výkonem profese lékaře, lékárníka, veterináře apod. K základní profesní odpovědnosti existuje mnoho dalších připojištění jako např. přenos viru HIV, zavlečení nakažlivé choroby, odpovědnost za věci užívané apod.
Toto pojištění kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce. Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.